Vragen? Bel 06 – 160 749 53 of mail mij info@jarnoduursma.nl

Vragen? Bel of mail mij

Algemene Voorwaarden
Voor zover tussen “Studio Overmorgen” (Hierna: SOM) en een klant niet uitdrukkelijke schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden en offertes van SOM.Alle werkzaamheden ten behoeve van klant worden na overleg met in opdracht van de klant en na goedkeuring door SOM volgens het geldende uurtarief en met de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.
SOM stelt de klant voordat een zaak in behandeling wordt genomen, van het betreffende uurtarief op de hoogte. In dit uurtarief zijn niet inbegrepen de overige kosten, zoals OB belasting, reiskosten, verzendkosten en verblijfskosten, tenzij anders aangegeven. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de klant bij de eindfactuur worden ingediend.Bij offerte op locatie worden de voorrijkosten en uurtarief in rekening gebracht.
Alle offertes van SOM zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

Opdrachten

Alle opdrachten van klanten beschouwt SOM als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
SOM is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.

Betalingen

Betalingen van alle facturen dient zonder korting, beroep op verrekening of opschorting plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt SOM zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten.

Indien de klant niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de klant de wettelijke rente verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

SOM is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de klant gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, indien dit een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de klant, deze zaak naar het oordeel van SOM, wenselijk maakt. SOM zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De ingeschakelde derden factureren aan de opdrachtgever, in dit geval is SOM de bemiddelaar.

SOM is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. SOM zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SOM gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de klant, door het leveren van wanprestatie, wél tot schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SOM, zal SOM in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SOM extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de klant in rekening gebracht. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SOM anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van ) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het SOM vrij om de overeenkomst directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SOM op de klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Annulering

Indien de klant een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de werkzaamheden die werden verricht, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.
Daarvoor geldt:

– vanaf onderling akkoord tot 8 weken vantevoren annuleren: 20% van de offerteprijs
– 8 – 3 weken vantevoren annuleren: 50% van offerteprijs.
– binnen 21 dagen vantevoren: 100% offerteprijs.

Bij verplaatsen van evenement, gelden bovenstaande algemene voorwaarden (altijd in goed overleg). Bij verplaatsing volgt bijvoorbeeld factuur van 25% van offerte waarde.

Annulering door SOM:
SOM en de organisator komen hierbij overeen dat, in het geval SOM om welke reden dan ook besluit zich terug te trekken uit de overeengekomen presentatie of evenement, SOM op geen enkele wijze financieel verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor enige kosten, uitgaven, schades, of verliezen die de organisator mocht lijden als gevolg van het annuleren van SOM’s deelname. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe en indirecte kosten gerelateerd aan marketing, locatiehuur, catering, transport, en eventuele andere voorbereidingen of arrangementskosten die reeds door de organisator zijn gemaakt. De organisator vrijwaart SOM volledig van welke financiële verplichting dan ook en erkent dat deze overeenkomst een bindende afspraak is, ongeacht de omstandigheden die leiden tot het annuleren door de spreker.

Overig

SOM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegen de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

De klant vrijwaart SOM tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de klant zijn verricht. Klant zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. SOM is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

SOM zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht, primair ligt de aansprakelijkheid bij de opdrachtgever, die dit kan afdekken door het afsluiten van een verzekering. Dat SOM haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium wat zij voor een opdracht ontvangt. SOM is niet aansprakelijk voor indirecte schaden. Deze aansprakelijkheidsbeperking ten behoeve van de door SOM ingeschakelde derden, ligt daarom bij de derden.

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven. SOM is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen, nadat de opdracht is voltooid of bij aanvang van een nieuwe opdracht.
Deze algemene voorwaarden voor offertes en verrichte werkzaamheden blijven van kracht indien SOM geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Indien een extern Sprekersbureau een fout maakt in de boeking van de Spreker, waaronder maar niet beperkt tot een fout in de datum, locatie of andere relevante boekingsdetails, de Spreker niet verplicht is om de gebruikelijke 20% commissiefee af te dragen aan het Sprekersbureau. Deze regeling dient als waarborg voor de Spreker tegen organisatorische fouten gemaakt door het Sprekersbureau.

Op alle door de gebruiker verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij SOM opdracht gegeven heeft.

In geval van geschillen tussen de klant en SOM zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de gebruiker zijn (neven) vestigingsplaats heeft.